Přeskočit na obsah

Municipal elections

Municipal elections 23–24 September 2022

 

Pro informace v češtině rolujte dolů.


Every four years, residents across the Czech Republic vote for new representatives at their local town halls. 
Are you a citizen of the EU and live in Brno? Please come and elect the future government of your city in the municipal elections.
Even a single vote can change the future. 

The right to vote applies to citizens:

 • of EU member states,
 • older than 18 years,
 • with a permanent or temporary residence permit.

I am going to vote in the municipal elections in the Czech Republic for the first time

To be able to vote, you need to apply for entry in the annex to the voter list at the town hall according to your residency. You need to do so by 21 September 2022 (by 16:00).

 1. Fill in  the form. You can download it here.
 2. Deliver it to your city district office either in person, or by mail (if you have a data box, you can send it electronically). The list of city districts and their addresses can be found here. 
 3. The same city district office will inform you of where the polling station is and will issue the ballot papers to you. These can also be picked up in the polling station during the elections. 

I have already voted in the municipal elections in the Czech Republic 

If you have not changed your address since the last municipal elections, you are already entered in the annex to the voter list and can go and vote directly.
If you have changed your address, you need to register again (see above).

Election days: 23 – 24 September 2022 

Please come to the polling station according to your residency – the list of polling stations can be found here
Please bring a valid ID document (identity card, travel passport, permanent residence permit or certificate of temporary residence / registration certificate) with you. 
You can cast your vote with the ballot papers you received at the registration. They are available also at the polling station. 
 

 

Komunální volby 23. 9. – 24. 9. 2022

Každé 4 roky volí obyvatelé celé České republiky na svých místních radnicích nové zastupitele. 
Jste občan/ka Evropské unie a žijete v Brně? Zvolte v komunálních volbách budoucí vedení svého města.
I jeden hlas může rozhodnout.

Právo volit má občan/ka:

 • členského státu EU,
 • starší 18 let,
 • s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v Brně.

Volím v komunálních volbách v Česku poprvé

Abyste se mohli voleb účastnit, musíte požádat na radnici městské části, ve které jste přihlášeni k pobytu, o zápis do dodatku seznamu voličů. Přihlášku je potřeba podat do 21. září 2022 (do 16:00).

 1. Vyplňte přihlášku. Stáhněte si ji zde
 2. Doručte ji na úřad své městské části, osobně nebo poštou (pokud máte datovou schránku, můžete přihlášku poslat i elektronicky). Seznam městských částí i s adresami úřadů najdete zde. 
 3. Stejný úřad vám dá vědět, kde je volební místnost, a vydá vám hlasovací lístky. Ty si můžete vyzvednout i ve volební místnosti v den voleb.

Už jsem v Česku v komunálních volbách volil/a

Pokud jste od posledních komunálních voleb nezměnil/a adresu pobytu, jste již zapsán/a v dodatku seznamu voličů a můžete jít volit přímo. 
V případě změny adresy pobytu je nutná nová registrace (viz postup výše).

Volební dny: 23.–24. září 2022

Dostavte se do volební místnosti podle svého bydliště – seznam volebních místností najdete zde
Vezměte si s sebou platný průkaz totožnosti.
Svůj hlas můžete odevzdat pomocí hlasovacích lístků, které jste obdrželi při registraci. K dispozici jsou samozřejmě i ve volební místnosti.